Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/004576

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť : Zmena rozhodnutia na výrub drevín podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : zmena sa týka termínu výrubu stromov v zložení 4 ks jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a 3 ks lipa malolistá (Tilia cordata) na ul. J. Wolkera č. 26 - 30 na pozemku parc. č. C-KN 6134/1 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, vo vlastníctve mesta, z dôvodu pracovnej vyťaženosti pracovníkov zabezpečujúcich výrub vzrastlej zelene a nestihnutia výrubu stromov v dobe stanovenej v rozhodnutí Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SN-OSZP-2014/00372 zo dňa 21.03.2014. Výrub stromov je požadovaný z dôvodu plánovanej výstavby parkovacích plôch, ktoré sa zrealizujú v zmysle stavebného povolenia a rozhodnutia o predĺžení lehoty výstavby vydaných Mestom Spišská Nová Ves, odd. územného plánovania a stavebného poriadku. Termín výrubu stromov žiada na apríl 2014.

Žiadosť doručená dňa : 02.04.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.