Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00375

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Ivan Hric, CSc., E.M. Šoltésovej 25/10, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – čerešňa vtáčia (Cerasus avium), 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), 3 ks – smrek obyčajný (Picea abies), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 759 v k. ú. Spišské Tomášovce a 1 ks – ks borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastiena pozemku parc. č. C-KN 760 v k. ú. Spišské Tomášovce, pri rekreačnej chate s. č. 1057 v lokalite Čingov, vo vlastníctve žiadateľa. Dotknuté pozemky sa nachádzajú na území Národného parku Slovenský raj, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav stromov, ohrozenie objektu rekreačnej chaty a možné spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeka.

Žiadosť doručená dňa : 13.03.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.