Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00373

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 3 ks – topoľ čierny (Populus nigra) a 1 ks – vŕba sp. (Salix sp.), ktoré rastú na pozemku parc. č. 35/1 a 36/1 v k. ú. Hrabušice, vo vlastníctve obce v areáli Základnej školy. Dôvodom žiadosti na výrub je prestárnutie drevín, výstavba novej materskej škôlky ako aj možné spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeka.

Žiadosť doručená dňa : 12.3.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.