Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00372

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verenej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
- ul. Krčméryho - sídl. Mier – parc. č. C-KN 5835/1 - zastavané plochy a nádvoria – 1 ks breza previsnutá (Betula pendula)
- ul. J. Wolkera č. 13 - sídl. Mier – parc. č. C-KN 6287/1 - ostatné plochy – 2 ks lipa malolistá (Tilia cordata) a 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
- ul. Wolkerova č. 26 - 30 - sídl. Mier – parc. č. C-KN 6134/1 - zastavané plochy a nádvoria – 4 ks jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a 3 ks lipa malolistá (Tilia cordata)
v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav drevín, ohrozovanie a poškodzovanie majetku, a zdravia občanov a plánovaná výstavba parkoviska.

Žiadosť doručená dňa : 12.03.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.