Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00325

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verenej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
- ul. Medza č. 2,3 – parc. č. C-KN 244/1 - ostatné plochy – 1 ks borovica hladká/borovica vejmutovka (Pinus strobus), 1 ks jedľa biela (Abies alba)
- ul. Agátová 7 – parc. č. C-KN 4672 - zastavané plochy a nádvoria – 1 ks buk lesný (Fagus sylvatica), 1 ks agát biely (Robinia pseudoacacia)
- ul. Čsl. armády 20,21 – parc. č. C-KN 3119/2 - zastavané plochy a nádvoria – 3 ks breza previsnutá (Betula pendula), 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua)
- ul. Trnavská - časť Ferčekovce – parc č. E-KN 55690/1 - trvalé trávne porasty – 2 ks smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
- ul. Kolárska č. 1-3 – parc. č. C-KN 1440/1 - zastavané plochy a nádvoria – 2 ks tuja západná (Thuja occidentalis), 2 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), 3 ks borovica čierna (Pinus nigra), 1 ks smrek obyčajný (Picea abies)
- u. Jilemnického č. 11 – parc. č. C-KN 5877/1 - zastavané plochy a nádvoria – 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris)
- ul. Banícka č. 2 – parc. č. C-KN 2771, E-KN 71264/1 - zastavané plochy a a nádvoria – 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens)
v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav stromov, poškodenie a preschnutosť stromov, nevhodný rast, nekoncepčná a prehustená výsadba, tienenie, zaprašovanie peľom, znečisťovanie balkónov a bytov, realizácia prístupovej cesty k záhradkárskej osade Ferčekovce, ohrozovanie a poškodzovanie majetku, a zdravia občanov.

Žiadosť doručená dňa : 24.02.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.