Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00310

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v zložení 3 ks - buk lesný (Fagus sylvatica) a 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula) na pozemku parc. č. C-KN 2816 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Spišská Nová Ves, v zastavanom území mesta, vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je výstavba dreveného prístrešku (altánku), rozmerov 8x10 m, na detskom dopravnom ihrisku parkoviska na ul. Ing. Kožucha 5 v Spišskej Novej Vsi. Stromy tvoria prekážku v realizácii výstavby a zároveň ohrozujú stavebný objekt učebne s. č. 2192, slúžiacej pre dopravné ihrisko.

Žiadosť doručená dňa : 19.02.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.