Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00259

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verenej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
- ul. Agátová - Brezová - sídl. Tarča – parc. č. C-KN 4717 - ostatné plochy – 3 ks breza previsnutá (Betula pendula) a 1 ks smrek obyčajný (Picea abies)
- ul. Banícka – parc. č. C-KN 2755 - zastavané plochy a nádvoria – 1 ks smrekovec opadavý (Larix decidua) a 2 ks smrek obyčajný (Picea abies)
- ul. Hutnícka č. 10 - sídl. Západ – parc. č. C-KN 1433/1 - ostatné plochy – 1 ks borovica čierna (Pinus nigra)
v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je vzrastlosť, preschnutosť stromov, prehustená výsadba, nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch, ohrozovanie a poškodzovanie majetku, a zdravia občanov.

Žiadosť doručená dňa : 12.02.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.