Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00157

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov rastúcich vo verenej zeleni v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch :
- ul. Cintorínska (cintorín) – parc. č. C-KN 9 - ostatné plochy – 18 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
- ul. Železničná – parc. č. C-KN 2113/1 - zastavané plochy a nádvoria – 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata)
- ul. Kostolná – parc. č. C-KN 2108 - zastavané plochy a nádvoria – 1 ks pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
- ul. Jarná – parc. č. C-KN 2134/3 - zastavané plochy a nádvoria – 2 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
                   – parc. č. C-KN 2134/4 - zastavané plochy a nádvoria – 4 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
- ul. Hviezdoslavova – parc č. C-KN 2094 - zastavané plochy a nádvoria – 2 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
v katastrálnom území Spišské Vlachy. Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Spišské Vlachy. Dôvodom žiadosti na výrub je prestárlosť stromov, zásah a narúšanie hrobových miest, ohrozovanie a poškodzovanie majetku občanov a plánovaná investícia mesta.

Žiadosť doručená dňa : 31.01.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.