Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00137

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodrskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany, Tatranská 126, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na pozemnú aplikáciu priemyselných hnojív a pesticídov na poľnohospodárskych plochách v k. ú. Smižany a Spišské Tomášovce, v súlade so Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov pre daný rok. Územie plánovanej činnosti sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadosť doručená dňa : 28.01.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.