Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00055

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Jaroslav Oravec, Koceľova 10/44, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 1 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 345 v k. ú. Spišská Nová Ves, v bezprostrednej blízkosti parkoviska pred bytovým domom na ulici Koceľova 10 v Spišskej Novej Vsi, rastúcej ako súčasť verejnej zelene. Pozemok je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves a je vedený na LV ako ostatné plochy. Dôvodom žiadosti na výrub je znečisťovanie motorového vozidla opadávaním ihličia, smoly, koreňový systém narúša parkovaciu plochu a tiež ide o nevhodný rast stromu v blízkosti plynovej prípojky.

Žiadosť doručená dňa : 13.01.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.