Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2014/00036

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Ing. Alena Farkašová, Wolkerova 34, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 2 ks smrekovca opadavého (Larix decidua) a 1 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2037/2 v k. ú. Smižany, pri rekreačnej chate s. č. 624 (parc. č. C-KN 2037/89, 2037/225) v lokalite Košiarny briežok. Územie plánovanej činnosti je chránené druhým stupňom územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie vývratu na chatu vplyvom vetra a výšky stromov a spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeka.

Žiadosť doručená dňa : 09.01.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.