Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00171

 

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Výrub dreviny
Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová
Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele č. KN C – 8979 v k. ú. Spišská Nová Ves, časť Novoveská Huta. Jedná sa o výrub 1 ks javora horského (Acer pseudoplatanus). Pozemok je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves a je vedený na LV ako zastavané plochy a nádvoria.

Žiadosť bola doručená dňa: 13.11.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.