Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2016/011782

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 9 ks javora horského (Acer pseudoplatanus), ktorý rastie na pozemku parc. č. E-KN 93205 (C-KN 4) - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Markušovce, vo vlastníctve obce, v pamiatkovej zóne obce.
Odôvodnenie žiadosti : stromy sú vysadené na nevhodnom mieste, zakrývajú dominanty námestia, výrazným objektom je kostol sv. Michala archaniela.

Žiadosť doručená dňa : 19.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.