Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2012/01170

2012/01170

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : PONIKLEC s.r.o., Obchodná 83, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti : súhlas na umiestnenie reklamného zariadenia na Bufete Poniklec, na pozemku parc. č. C-KN 1831/3 v k. ú. Hrabušice, v lokalite Podlesok, na území Národného parku Slovenský raj, kde platí 3. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 26.11.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.