Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSZP-2017/013262

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : JUDr. RSDr. Rudolf Blaho
Vihorlatská 17
040 01 Košice - Sever

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín v počte a zložení: 2 ks - smrek pichľavý (Picea pungens), 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula) a 2 ks - smrek obyčajný (Picea abies) s obvodmi kmeňov od 90 cm do 120 cm meraný vo výške 130 cm, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. C-KN 1884/5 v lokalite Hrabušická Píla v k.ú. obce Hrabušice v zóne D Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub stromov je bezprostredné ohrozovanie elektrického vedenia a poškodzovanie súkromného majetku ako aj pohybujúcich sa osôb.

Žiadosť doručená dňa : 2.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.