Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/008075

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Spišské Tomášovce
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce

Predmet žiadosti:
Súhlas na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených a to zorganizovanie Tomášovského behu v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Bežecká akcia sa uskutoční poslednú augustovú nedeľu v priebehu troch rokov.

Žiadosť doručená dňa : 22.6.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.