Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2017/006010

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačných panelov za hranicami zastavaného územia obce podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Spišské Tomášovce
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce

Predmet žiadosti:
Súhlas na umiestnenie a inštaláciu 4 ks informačných panelov realizovaných v rámci projektu „4 a viac DIVOV NA ĎURKOVCI“ na pozemkoch parc. č. C-KN 891/1 vedenej na LV ako trvalé trávne porasty a na parc. č. C-KN 880/2 na parkovisku v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Projekt bude realizovaný v spolupráci s VERBUM BONUM o.z. a ŠOP SR Správou Národného parku Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa : 4.5.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.