Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-SN-OSŽP-2014/004351

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek omorikový (Picea omorica), 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – jedľa obrovská (Abies grandis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 7199/1 ul. Lipová č. 18, 19, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie v bytových jednotkách a ohrozovanie zdravia obyvateľov bytového domu, poškodzovanie súkromného majetku, nedostatočné presvetlenie prízemných bytov a ihličie predmetných stromov je prežltnuté a napadnuté chorobami.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 1364/4 ul. Tkáčska č. 3, 4, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie v bytových jednotkách, poškodzovanie súkromného majetku a plánovaná výsadba v uvedenej lokalite.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 1 ks – jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 6287/1 ul. Trieda 1. Mája č. 35 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, kde sa nachádza ochranné pásmo elektrickej rozvodni v predmetnom priestore.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 4738/1 ul. Ing. Kožucha v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je prehustená výsadba, bránenie prístupu svetla k jestvujúcej náhradnej výsadbe aleji javora mliečneho v predmetnej lokalite.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 1016 ul. Tolstého v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia príjazdovej cesty a rekonštrukcia vstupnej brány k rodinnému domu na Tolstého č. 3.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris) a 1 ks – jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 5011/1 ul. E.M.Šoltésovej v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je neodbornosť pri orezávaní ihličnanu a vyschnutia jarabiny vtáčej.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 4727 ul. Lipová č. 6 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je prehustená výsadba v uvedenej lokalite a poškodzovanie súkromného majetku.
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – cypruštek nutkanský (Chameacyparis nootkatensis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 86 ul. Moravská v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie v prízemných bytoch, poškodzovanie súkromného majetku, nedostatočné presvetlenie bytových jednotiek, čím sa vytvára pleseň v predmetných bytoch.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – smrek omorikový (Picea omorica), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 7224 ul. Topoľová č. 13, 15, 17 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je plánovaná výstavba prístupového chodníka pri bytovej jednotke, strom sa nachádza priamo v trase plánovaného chodníka.
X. Súhlas na výrub stromov v počte 10 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1041/4 ul. Slovenská v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub na miestnom cintoríne je niekoľkoročné poškodzovanie súkromných hrobových miest, dreviny sú prestárle, preschnuté v korunách a tiež napadnuté chorobou. Koreňový systém drevín narúša základy hrobových miest, čím dochádza k bezprostrednému poškodzovaniu súkromného majetku.

Žiadosť doručená dňa : 27.3.2017

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.