Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2014/005557

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromu v počte 4 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorý rastie na pozemku parc. č. KN C 2037/2 evidovanej ako ostatná plocha v lokalite Košiarny briežok pri chate č. 509, ktorá je vo vlastníctve obce Smižany v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj. Dôvodom žiadosti na výrub je možné spôsobenie škody na majetku a zdraví alebo živote človeka ako aj značného rozmeru stromu.

Žiadosť doručená dňa : 24.4.2014

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (muchova.katarina@sn.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.