Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU_SN-OSŽP-2016/012503

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – javor mliečny (Acer platanoides) a 1 ks – jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1389 ul. Hrnčiarska č. 2 – sídlisko Západ v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a prehustená výsadba drevín. Pri silných vetroch dochádza k olamovaniu konárov a ohrozovaniu obyvateľov.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – slivka domáca (Prunus domestica), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 1433/1 ul. Duklianska č. 2709/58 – sídlisko Západ v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie prízemných bytov v bytovej jednotke.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – javor mliečny (Acer platanoides), ktorý rastie na pozemku parc. č. C-KN 5835/1 ul. J. Matušku č. 12 – sídlisko Mier v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je celodenné tienenie v prízemných bytoch a bránenie priepustnosti svetla z pouličného osvetlenia, ktoré je v korune stromu.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6771 ul. F. Urbánka - časť Kozí vrch v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti stromu je poškodzovanie elektrickej rozvodne a súkromného majetku vlastníka rodinného domu.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 6863 ul. Jašíka č. 2392/1 – časť Kozí vrch v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku. Pri silných nárazoch vetra konáre stromu poškodzujú fasádu rodinného domu.
VI. Súhlas na výrub stromov v počte 4 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 6863 ul. Jašíka č. 2392/1 – časť Kozí vrch v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku. Koruny stromov sa nachádzajú vo svetle pouličnej lampy.
VII. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – tuja západná (Thuja occidentalis) a 1 ks – borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 7243/1 ul. Brezová č. 37 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je celodenné tienenie v prízemných bytoch a poškodzovanie súkromného majetku (zateplená bytová jednotka).
VIII. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks - breza previsnutá (Betula pendula) a 4 ks – borovica lesná (Pinus sylvetsris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 7199/1 ul. Brezová č. 15, 16, 17 – sídlisko Tarča v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku obyvateľov bytovej jednotky.
IX. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – topoľ euroamerický (Populus x euroamericana), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 7188 ul. Za Hornádom v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je rubný vek dreviny a preschnuté konáre v korune stromu.

Žiadosť doručená dňa : 9.11.2016

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.