Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2014/00083

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová
Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na týchto uliciach, parcelách a v počtoch:

ul. Wolkerova č. 33-35, parc. č. KN 6147 – 1 ks smrek pichľavý (Picea pungens),
ul. Tepličská cesta–kolkáreň, parc. č. 3696/4 2 ks smrek obyčajný (Picea abies),
ul. Kožuchova, parc. č. 4738/1, 4738/2 – 2 ks smrek pichľavý (Picea pungens),
2 ks smrek obyčajný (Picea abies),
ul. Dunajská č. 4, parc. č. 7678/91 – 2 ks smrek pichľavý (Picea pungens),

v k. ú. Spišská Nová Ves. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť bola doručená dňa: 16.1.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.