Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00979

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť : Súhlas na výrub stromov rastúcich mimo lesa

Žiadateľ : Juraj Kalafut, Ružová 5, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromu podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na území ochranného pásma Národného parku Slovenský raj v k. ú. Smižany. Jedná sa o výrub 1 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 2037/173 v katastrálnom území Smižany, lokalita Košiarny briežok, pri rekreačnej chate s. č. 3436. Územie plánovanej činnosti je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny chránené druhým stupňom ochrany. Dôvodom žiadosti na výrub je nebezpečenstvo vývratu na chatu vplyvom vetra, strom má ulomený vrcholec.

Žiadosť doručená dňa : 26.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.