Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00964

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová
Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na ulici Kolárska, sídlisko Západ I., Spišská Nová Ves. Jedná sa o výrub 1 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris), 1 kslipy malolistej (Tilia cordata) a 1 ks jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) na parcele č. C KN 1364/1 v k. ú. Spišská Nová Ves. Pozemok je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť bola doručená dňa: 30.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.