Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00934

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na usporiadanie pretekov „Majstrovstvá Slovenska pretekov psích záprahov O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves“ v termíne 26.-27.10.2013. Preteky sa uskutočnia na trase Letisko Spišská Nová Ves - Smižany Maša, v k. ú. Spišská Nová Ves, Smižany, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí 2. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 23.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.