Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00913

 


V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Peter Gotsch a manž. Erika Gotschová, Za Kaštieľom 3/25, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 2 ks stromov borovice lesnej (Pinus sylvestris) na pozemku parc. č. C-KN 2037/154 (zastavané plochy a nádvoria) a parc. č. C-KN 2037/2 (ostatné plochy) v k. ú. Smižany, mimo zastavaného územia obce, v lokalite Košiarny briežok, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, ktoré v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny je chránené 2. stupňom územnej ochrany. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie stavby rekreačnej chaty a ohrozenie bezpečnosti osôb (náklon stromov).

Žiadosť doručená dňa : 05.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.