Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00852

2013/00852

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Výrub drevín
Žiadateľ: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová
Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Spišská Nová Ves. Jedná sa o výrub brezy previsnutej (Betula pendula) v počte 2 ks a 2 ks borovice lesnej /Pinus sylvestris/ v areáli MŠ na ulici Jilemnického 2 v Spišskej Novej Vsi, parcela č. 5844/1. Pozemok je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť bola doručená dňa: 15.8.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.