Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00730

 

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť : Súhlas na usporiadanie športového podujatia

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na uskutočnenie verejného športového podujatia „Beh Novoveskou Hutou“, 8. ročník, podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pripravované športové podujatie je naplánované na deň 1. septembra 2013 so začiatkom od 13,00 hod. na trase Poľovník – Rybničná – Rybníky – Trafostanica – Horská – Poľovník v k. ú. Spišská Nová Ves, mestská časť Novoveská Huta. Trasa predmetného športového podujatia je naplánovaná v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí 2. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa : 09.07.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.