Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00703

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: vydanie súhlasu na usporiadanie kultúrno-spoločenských akcií
Žiadateľ: Marcel Franko, J. Hanulu 3, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: súhlas v na usporadúvanie kultúrno-spoločenských akcií v Slovenskom raji - Čingov v termíne od 19.7.2013-29.8.2013. Územie plánovanej činnosti je v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránené 2. stupňom územnej ochrany.

Žiadosť bola doručená dňa: 1.7.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.