Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00231

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Milan Nádašdi, Slovenská 2562/46, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 1 ks brezy previsnutej (Betula pendula) a 1 ks borovice lesnej (Pinus sylvestris), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2037/2 a 2037/125 v k. ú. Smižany, pri rekreačnej chate s. č. 3598 v lokalite Košiarny briežok. Územie plánovanej činnosti je chránené druhým stupňom územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozenie okoloidúcich osôb.

Žiadosť doručená dňa : 05.12.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.