Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00205

 

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová
Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Spišská Nová Ves na parcelách č.:
KN 9409/1 – Cintorínska ulica
KN 1041/4 – Slovenská ulica
KN 8859 – Rybničná ulica, časť Novoveská Huta

Jedná sa o tieto dreviny a počty:
3 ks tuja západná (Thuja occidentalis), 1 ks borovica lesná (Pinus sylvestris), 1 ks javor mliečny (Acer platanoides) a 2 ks topoľ osikový (Populus tremula).

Uvedené pozemky sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves, ktoré sú vedené na LV ako ostatné plochy.

Žiadosť bola doručená dňa: 2.12.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.