Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00204

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová
Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na týchto uliciach, parcelách a v počtoch:

ul. Jilemnického 17, parc. č. 5877/1 – 8 ks smrek pichľavý (Picea pungens),
ul. Trieda 1. mája 4, parc. č. 5835/1 1 ks hloch obyčajný (Crataegus leevigata),
1 ks jedľa biela (Abies alba Mill.),
1ks lipa malolistá (Tilia cordata Mill.),
1 ks tuja západná (Thuja occidentalis)
ul. Topoľová č. 6, 8, parc. č. 7222 – 6 ks smrek pichľavý (Picea pungens),
ul. Rázusová č. 14, 16, parc. č. 255/1 – l ks smrek pichlavý (Picea pungens),
ul. Moravská č. 44, 46, parc. č. 87 – 2 ks smrek pichlavý (Picea pungens),
v k. ú. Spišská Nová Ves. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť bola doručená dňa: 2.12.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.