Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00164

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Harichovce, 1. Mája č. 25, 053 01 Harichovce

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 2 ks brezy previsnutej (Betula pendula), ktoré rastú na ulici Osloboditeľov, nový cintorín, na pozemku parc. č. C-KN 440/2 - ostatné plochy a na ulici Staničná 20, areál MŠ, na pozemku parc. č. C-KN 1662/7 - zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Harichovce, vo vlastníctve obce. Dôvodom žiadosti na výrub je ohrozovanie zdravia chodcov a detí materskej školy, nebezpečenstvo úrazu detí padajúcimi konármi a ohrozovanie a poškodzovanie majetku občanov.

Žiadosť doručená dňa : 12.11.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.