Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00106

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť : Súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa

Žiadateľ : MVDr. Ivan Krupicer, Čsl. Armády 1178/14, 040 01 Košice

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na území ochranného pásma Národného parku Slovenský raj v k. ú. Smižany. Jedná sa o výrub 2 ks topoľa osikového (Populus tremula) a 1 ks douglasky tisolistej (Pseudotsuga taxifolia) na pozemku parc. č. C-KN 1875/15 a 1875/19 v katastrálnom území Smižany, lokalita Smižianska Maša, na mieste, kde sú postavené rekreačné chaty (parc. č. C-KN 1875/12 a 1875/2). Územie plánovanej činnosti je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny chránené druhým stupňom ochrany. Dôvodom žiadosti na výrub je bezprostredné ohrozovanie objektov súkromných chát, dreviny sú poškodené, presýchajkúce.

Žiadosť doručená dňa : 24.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.