Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00098

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Mlynky, Mlynky 324, 053 76 Mlynky

Predmet žiadosti : súhlas na výrub stromov v počte 10 ks topoľa čierneho (Populus nigra) na pozemku parc. č. C-KN 4 – ostatné plochy v katastrálnom území obce Mlynky, okolo futbalového ihriska. Územie plánovanej činnosti sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. Dôvodom žiadosti na výrub je prestárlosť stromov, a ohrozenie bezpečnosti, zdravia a života osôb.

Žiadosť doručená dňa : 21.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.