Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00095

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Výrub drevín
Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová
Ves

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na Kováčskej ulici č. 2 v Spišskej Novej Vsi. Jedná sa o výrub týchto drevín: 3 ks smrek pichľavý (Picea pungens Hoopsii), 2 ksborovica lesná (Pinus sylvestris), 1 ks tuja západná (Thuja occidentalis) a 1 ks slivka (Prunus domestica) na parcele č. C KN – 1386 v k. ú. Spišská Nová Ves. Pozemok je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves a je vedený na LV ako ostatné plochy.

Žiadosť bola doručená dňa: 21.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.