Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00036

2013/00036

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Jaroslav Melikant, Za kaštieľom 3/59, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území ochranného pásma Národného parku Slovenský raj, lokalita Košiarny briežok, parcela č. 2230/66, k. ú. Smižany. Jedná sa o výrub brezy bradavičnatej (Betula pendula) v počte 2 ks pri chate v osobnom vlastníctve žiadateľa. Pozemok je vedený ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve SR – Lesy SR š. p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica. Územie plánovanej činnosti je v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránené 2. stupňom územnej ochrany.

Žiadosť bola doručená dňa: 14.1.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.