Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00024

2013/00024

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Anton Grigliak a manž. Eva Grigliaková, Bernolákova 528/31, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti : súhlas na výrub drevín - krovitého porastu s výmerou cca 200 m2 na pozemku parc. č. C-KN 828/9, 831/86, 831/88, 827/6, E-KN 90692/1 (C-KN 831/85, 829, 830/1, 831/1) v k. ú Hrabušice, v lokalite plánovanej IBV Nad Cintorínom - Hora, mimo zastavaného územia obce, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, ktoré v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny je chránené 2. stupňom ochrany prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 08.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.