Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2012/01193

č. 2012/01193

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka, 50/1341, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti : súhlas na výrub 28 ks stromov, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 2037/2 (ostatné plochy) v lokalite Košiarny briežok, v katastrálnom území Smižany, mimo zastavaného územia obce, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí 2. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Výrub stromov je požadovaný z titulu choroby stromov, zasiahnutia bleskom, vysýchania a ohrozenia nehnuteľností.

Žiadosť doručená dňa : 06.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.