Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2013/00886

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Výrub drevín
Žiadateľ: Obec Odorín, 053 21 Odorín 266

Predmet žiadosti: súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Jedná sa o výrub 1 ks smreka pichľavého (Picea pungens glauca), nachádzajúceho sa na pozemku parcela č. KN-C 278 v k. ú. Odorín. Uvedená parcela sa nachádza v intraviláne obce Odorín. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je evidovaná ako ostatné plochy s výmerou 866 m². V zmysle zákona o OPaK je predmetné územie chránené 1. stupňom územnej ochrany.

Žiadosť bola doručená dňa: 30.8.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.