Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2018/007205-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Zabezpečenie ochrany hniezda a miesta rozmnožovania lokality chráneného druhu z radu Accipitriformes v k.ú. Dobšiná podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: ŠOP SR Správa Národného parku Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie nariadenia podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zabezpečenie účinnej ochrany hniezdneho stanovišťa páru chráneného druhu z radu Accipitriformes – dravce.

Žiadosť doručená dňa: 27.06.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (nikola.olexova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.