Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2018/001657-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na let lietadlom, alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadeniav Národnom parku Slovenský kras.

Žiadateľ: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO 35 910 712

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na let lietadlom, alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský kras v k.ú. Jablonov nad Turňou, Hrušov, Silická Jablonica, Silica, Silická Brezová a Ardovo, za účelom kontroly stavu ochranného pásma tranzitného plynovod, na zabezpečenie jeho bezpečnej prevádzky, zisťovania jeho prípadného narušenia, prípadne prác v blízkosti plynovodu.

Žiadosť doručená dňa: 15.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (nikola.olexova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.