Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2017/012083-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rožňava, v zastavanom území mesta na pozemkoch vo vlastníctve mesta, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Beáta Ivanko, Šafárikova č. 80, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny v druhu lipa malolistá bližšie neurčeného obvodu. Drevina je vyrastená na pozemku parc. č. KN – C 1983/1, druh pozemku ostatné plochy, pozemok je podľa LV č. 3001 vo vlastníctve mesta Rožňava. Podľa údajov v žiadosti sa drevina nachádza v tesnej blízkosti bytového domu, konáre dreviny poškodzujú fasádu bytového domu a drevina spôsobuje nevhodné hygienické podmienky v bytoch (pleseň na stenách). Požiadavka na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK vystala zo žiadosti obyvateľov bytového domu.

Žiadosť doručená dňa: 05. 12. 2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.