Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2016/012480-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu zásah do biotopu národného významu vydaného Okresným úradom Rožňava, odborom starostlivosti o životné prostredie číslo: OU-RV-OSZP-2015/006021-004 zo dňa 05.05.2016

Žiadateľ: PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín

Predmet žiadosti:Jedná sa o predĺženie lehoty rozhodnutia na zásah do biotopu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky v k.ú. Gemerská Poloma

Žiadosť doručená dňa: 01. 12. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.