Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2016/010676-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rožňava, v zastavanom území mesta na pozemkoch vo vlastníctve mesta, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Petra Smädová, Letná č. 35, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich v zastavanom území Mesta Rožňava, pri bytovom dome na ulici letná č. 25. Dreviny druhu smrek obyčajný a tuja západná, podľa žiadateľky narúšajú základy domu, tienením spôsobujú nevhodné hygienické podmienky v byte a konáre ohrozujú sklenené výplne okien. Požiadavka na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK vyvstala zo žiadostí obyvateľov bytového domu.

Žiadosť doručená dňa: 04. 10. 2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.