Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2016/007988-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie zmeny v súhlase na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiekv k.ú. Silica v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadateľ: Družstvo Silická planina, Silica č. 83, 049 52 Silica, IČO: 31726933

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie zmeny vydaného a právoplatného súhlasu na napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek. Zmena sa týka oviec v počte 1014 ks a kôz v počte 85 ks, ktoré podľa nových skutočností žiadateľ plánuje nocovať voľne v oplôtkoch na ornej pôde (LPIS 7407/5) parc. č. KN - C 2692/1, 2692/4, 2696/1, 3503/1, 3503/2, 3516/1 v k.ú. Silica v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadosť doručená dňa: 20.06.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.