Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2016-004969-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Brzotín, mimo zastavaného územia obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Brzotín, Máriásasyho námestie 167, 049 51 Brzotín, IČO: 00594768

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub troch drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce Brzotín. Dreviny z rodu Jabloň (Malus) v počte 3 kusy sa nachádzajú popri ceste. Obe jablone sú staré, suché, majú polámané konáre a pôsobia neesteticky.

Žiadosť doručená dňa: 02.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (nikola.olexova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.