Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2016/003175-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek v k.ú. Plešivec, Pašková, Kunová Teplica, Slavec, Vidová, Bohúňovo a Ardovo na územiach s 2. a 3. stupňom ochrany.

Žiadateľ: Ing. Attila Fazekas, SHR, Gemerská 733/4, 049 11 Plešivec, IČO: 33012873

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek,a to hovädzieho dobytka v počte 100 ks podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. e) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 08.01.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.