Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/011339-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nižná Slaná, v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Obec Nižná Slaná, Nám. SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná, IČO: 00 328 596

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 8 ks drevín druhu smrek obyčajný a 2 ks drevín druhu borovica lesná na pozemku parc. č. KN-C 914/4 v k.ú. Nižná Slaná. 5 ks drevín sú vyschnuté a 5 ks drevín je napadnutých podkôrnym hmyzom.

Žiadosť doručená dňa: 14.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.s.k) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.