Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/011338-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nižná Slaná, v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Obec Nižná Slaná, Nám. SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná, IČO: 00 328 596

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný na pozemku parc. č. KN-C 755/4 v k.ú. Nižná Slaná, pri Kobeliarskom potoku. Drevina je vyschnutá.

Žiadosť doručená dňa: 14.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.s.k) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.