Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/011156-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny druhu breza previsnutá, v zastavanom území obce Dedinky.

Žiadateľ: Berger Corporation, a.s., Plzenská 39, 040 11 Košice, IČO: 44 671 547

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu breza previsnutá, na pozemku parc. č. KN-C 370/2 v k.ú. Dedinky.

Žiadosť doručená dňa: 07.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.s.k) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.